FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 16:11 PDF icon रोङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 16:06 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 15:59 PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 15:52 PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
रोङ निर्माण अभियान्ता (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, 2077 ७७/७८ 05/25/2022 - 15:44 PDF icon रोङ निर्माण अभियान्ता (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, 2077.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 15:31 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७७.pdf
संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 15:22 PDF icon संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 15:14 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
रोङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 05/25/2022 - 15:12 PDF icon रोङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
रोङ गाउँपालिका उत्पादनका लागि आवश्यक कृषि सामाग्री अनुदानमा वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 16:04 PDF icon उत्पादनका लागि आवश्यक कृषि सामाग्री अनुदानमा वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages