ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोङ गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित रोङ राजपत्र : भाग २ ७५/७६ 10/03/2018 - 13:50 PDF icon १८ व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon १९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon २० जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका final.pdf
रोङ गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित रोङ राजपत्र : भाग २ ७४/७५ 04/13/2018 - 12:19 PDF icon १ गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon २ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन )नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ३ गाउँपालिकको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon ४ रोङ गाउँपालिका योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf, PDF icon ५ रोङ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ६ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्तरिम कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon ७ रोङ गा.पा. मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी २०७४.pdf, PDF icon ८ विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ९ परिमार्जित योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf, PDF icon १० मेलमिलाप कार्य सञ्‍चालन कार्यविधि, 2074.pdf, PDF icon ११ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon १२ एकीकृत सम्पत्ति कर.pdf, PDF icon १३ रोङ गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon १४ रोङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon १५ शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf, PDF icon १६ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon १७ पाथिभरा क्षेत्र विकास कोष परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
रोङ गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित रोङ राजपत्र : भाग १ ७४/७५ 04/13/2018 - 12:12 PDF icon १ गाउँ सभा स‌ंचालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon २ रोङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४.pdf, PDF icon ३ रोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ४ रोङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ५ बजेट नीति तथा कार्यक्रम 2074-075.pdf, PDF icon ६ रोङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ७ न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा .....pdf, PDF icon ८ रोङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ९ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon १० रोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, 2075.pdf, PDF icon ११ रोङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2075.pdf, PDF icon १२ रोङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 2075.pdf, PDF icon १३ स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf